Contact us
สวนสนุก USOTEL WATERLANDจะประกอบด้วย 3 โซน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งวัยเด็ก อายุต่ำกว่า 13 ปีที่มากับผู้ปกครอง กลุ่มวัยรุ่น ตั้งแต่ 14-24 ปี และกลุ่มผู้ใหญ่ 25-45 ปี


กรอกรายละเอียดการติดต่อ

เร็ว ๆ นี้ 
...Go to top
Raft Slide

Click

Body Slide

Click

Super Slide

Click

Boomerango Slide

Click

Kid Pool

Click

Razy River

Click